Ekološka mreža Republike Hrvatske

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti, a treba obuhvatiti ekološki važna područja od međunarodne i nacionalne važnosti.

Uredba o proglašenju ekološke mreže Republike Hrvatske (NN 109/07)  propisuje područja ekološke mreže s ciljevima očuvanja i mjerama zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti te morske špilje i speleološki objekti.

Ekološka mreža RH obuhvaća 47% kopnenog i 39% morskog teritorija Republike Hrvatske te dva koridora, odnosno područja važna za selidbu ptica.

Na području Zagrebačke županije predloženo je pet  međunarodno važnih  područja za ptice: Sava kod Hruščice (s okolnim šljunčarama), Turopolje, Donja Posavina, Pokupski bazen i ribnjaci uz Česmu (Siščani, Blatnica, Narta i Vukšinac). Također, predložena su i 23 područja važna za očuvanje staništa i drugih svojti osim ptica; Cret Dubravica, Vugrinova špilja, Gornji Hruševec-potok  Kravarščica, Klasnići, Medvednica, Česma – šume, Varoški lug, Ribnjaci Pisarovina, Sava nizvodno od Hrušćice, Stupnički lug, Žumberak Samoborsko gorje, Kupa, Odra kod Jagodna, Žutica, Ribnjaci Crna Mlaka, Klinča Sela, Sutla, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Odransko polje, Jastrebarski lugovi, Sava iznad Zagreba, Lonjsko polje i Ribnjak Dubrava.