Projekt „Speleološki objekti Zagrebačke županije“

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Georaznolikost

U cilju prikupljanja podataka o speleološkim pojavama, izrade baze speleoloških objekata (katastar) te uspostave monitoringa radi očuvanja i zaštite speleoloških pojava i s njima povezanih ekosustava i prirodnih resursa, u rujnu 2009. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ i Speleološki klub „Samobor“ započinju projekt „Speleološki objekti Zagrebačke županije“.

Krajem 2009. i tijekom 2010. godine prikupljeni su podaci te su provedena speleološka istraživanja i izrađeni nacrti o speleološkim objektima zapadnog dijela Zagrebačke županije (osim područja PP Žumberak-Samoborsko gorje i PP Medvednica). Kompletirani su podaci i speleološki nacrti za 43 spilje i jame te je u više terenskih izlazaka obavljeno rekognosciranje terena s ciljem otkrivanja novih ulaza. Posebnu vrijednost projekta predstavljale su nove znanstvene spoznaje o dotada slabo poznatim značajkama krškog reljefa Zagrebačke županije kao i uspostava stručnog sustava monitoringa nad stanjem u spiljama i jamama. Zbog promjene u pojedinim dijelovima krajolika, problem je predstavljalo i samo snalaženje na terenu, a velik dio jama je ili trajno uništen ili ugrožen bacanjem otpada. Na temelju izrađenog speleološkog katastra, monitoring je nastavljen u narednim godinama.

Dio europske ekološke mreže Natura 2000 čini speleološki objekt HR2001178 Vugrinova špilja (Špilje i jame zatvorene za javnost). To je jedini objekt na području Zagrebačke županija koji je dio ekološke mreže te kojim upravlja Javna ustanova Zeleni prsten. Nalazi se na području grada Samobora i dio je projekta „Speleološki objekti Zagrebačke županije“.

Posebnu vrijednost predstavljaju Medjame i vrelo potoka Bistrac. Oba objekta imaju posebnu vrijednost zbog svojih jedinstvenih geomorfoloških obilježja te uz Grgosove špilje predstavljaju najveći potencijal u održivom korištenju i promicanju geobaštine Zagrebačke županije. Vrelo potoka Bistrac je jedinstven hidrogeološki fenomen Samoborskog gorja. Radi se o uzlaznom izvoru tipa Vaucluse koji vodu prima iz područja Otruševca. Glavnu ugrozu predstavljaju otpadne vode iz gospodarstava i kućanstava koje se dijelom ispuštaju u površinske vodotoke koji poniru u zoni Grgosovih spilja.

Medjame i vrelo Bistrac spadaju u najugroženije lokalitete. Stoga su temeljem istraživanja SK „Samobor“, a na zahtjev Javne ustanove Zeleni prsten u IV. izmjenama prostornog plana Zagrebačke županije evidentirana dva nova područja: krški plato Medjame na području Grada Samobora (označen kao evidentirani spomenik prirode) i Područje potoka Bistraca i jezera Bobovica na području Grada Samobora (ucrtano točkastim simbolom kao „osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz“). Uz nastavak monitoringa planirana je izrada stručne podloge za zakonsku zaštitu oba lokaliteta, akcije čišćenja te edukativne i promidžbene aktivnosti lokalnog stanovništva i šire javnosti radi zaštite, očuvanja i promicanja geobaštine Zagrebačke županije.

Tagovi:, , , , , , , , , , , , , , ,